AR-GE DANIŞMANLIĞI

Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinin fonlanması, yenilikçiliğin ve rekabetin sürdürülebilmesi için kilit öneme sahiptir. Ar-Ge, inovasyon kültürüne ve altyapısına sahip kurumlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen ve izlenen sınırlı sayıdaki Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinin arasında yer almak hem finansman hem de prestij açısından kurumlara büyük bir ivme sağlamaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tescilli Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde tüm Ar-Ge ve Tasarım çalışmalarınız için aşağıda yer alan avantajlardan faydalanmak mümkündür:

 • Ar-Ge personeli için %80 (doktoralı personel için %95) gelir vergisi indirimi
 • Toplam personelin %20’si oranında destek personeli için %80 gelir vergisi indirimi
 • Sigorta işveren hissesinin %50’si muaf
 • Ar-Ge proje masrafları (personel, donanım, yazılım, malzeme vb.) %100 oranında kurumlar vergisinden indirilmesi
 • Damga vergisi muafiyeti
 • Gümrük vergisi muafiyeti

Bu kapsamda, Ar-Ge/Tasarım Merkezi ile teknopark firmalarına Centrum tarafından aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

İdari ve Mali konularda Portal yönetimi


 • Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Teknopark Portal yönetimi ile ilgili genel ilerleyişin takibi
 • 5746/4691 sayılı Kanuna uygun olarak teşvik mekanizmasının oluşturulmasına yönelik bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılması
 • Ar-Ge teşvikleri, programlar ve değişen mevzuatlar ile ilgili bilgilendirme yapılması ve öneriler sunulması
 • Firmanın yararlanabileceği ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarının takibi ve yönlendirilmesi
 • Harcamaların tek düzen hesap planı ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) açısından incelenmesi
 • Yararlanılan toplan teşvik tutarının rakamsal olarak raporlanması
 • Kurumlar vergisi beyannamesi ve tam tasdik kapsamında eklenmesi gereken ilave bilgi ve belgelerin analizi


Ar-Ge/Tasarım Merkezi ve Teknopark Sürdürülebilirlik Hizmetleri


 • KOSGEB/ TÜBİTAK-TEYDEB/ Ticaret Bak. Proje yazımı
 • AB Projeleri konsorsiyum oluşturma ve proje yazımı
 • Teşvikler Mali Yönetimi Desteği
 • Patent/Faydalı Model Teşvikleri Yönetim Desteği
 • Akademik yayın/bildiri ve literatüre erişim
 • Fikri Haklar Yönetimi Desteği
 • Eğitimler
 • Üniversite Sanayi İşbirliklerinin Yönetilmesi
 • Mentörlük programı kurgulanması ve kampanya yönetimi
 • Ar-Ge ve İnovasyon kapasite öz değerlendirme ve niteliğini yükseltecek fikir verme
 • Düzenli akademik danışmanlık
 • Girişim sermayesi yatırım fonu yönetimi (2022’den sonra zorunlu)